Regulamin dotyczący płatności na stronie

 

§ 1.REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży i zamawiania usług online w ramach oferty dostępnej w serwisie internetowym www.targiwniemczech.pl

 

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

 1. Regulamin – zawarty poniżej zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług oferowanych na stronie internetowej www.targiwniemczech.pl
 2. Usługodawca – właściciel i administrator domeny targiwniemczech.pl – Lumi Technology Katarzyna Bunkowska z siedzibą ul.Baligrodzka 25, 48-303 Nysa, NIP: 7532219990, REGON: 160260783 REGON: 363583262.
 3. Serwis – strona www znajdująca się pod adresem www.targiwniemczech.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu) umożliwiająca użytkownikom zakup dostępnych usług.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca z Serwisu.
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zakupiła usługę w serwisie www.targiwniemczech.pl
 6. Usługa – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Usługodawcę odpłatne usługi oferowane w serwisie www.targiwniemczech.pl.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą.

 

§ 3. ZASADY OGÓLNE

 1. Powyższy regulamin  określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Obowiązkiem każdej osoby korzystającej z usług oferowanych w serwisie jest zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz polityką prywatności.
 3. Złożenie zamówienia w sewisie jest równoznaczne z akceptacja regulaminu i zasad polityki prywatności.
 4. Sprzedaż odbywa się na odległość za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą.
 5. Serwis umożliwia Usługobiorcom zamawianie Usługi za pośrednictwem sieci internetowej.
 6. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto, przy dokonywaniu płatności naliczany jest 23% podatek VAT.
 7. Rozpowszechnianie logotypów, znaków firmowych lub innych treści, które znajdują się w serwisie jest zabronione.

 

§ 4. ZASADY ZAKUPU I PŁATNOŚCI

 1. Portal umożliwia wykupienie usługi online.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu danej usługi poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej pod adresem https://targiwniemczech.pl/platnosci.html
 3. Użytkownikowi przysługuje możliwość opłaty zamówienia danej usługi za pomocą autoryzowanego systemu płatności PayPal, lub poprzez tradycyjny lub elektroniczny przelew bankowy.
 4. Po otrzymaniu płatności Usługodawca zobowiązany jest do realizacji danego zlecenia.
 5. Za pomocą formularza wraz z płatnościami online (PayPal, przelew internetowy, przelew tradycyjny) usługodawca oferuje realizację następujących usług:
 • Organizacja wyjazdu służbowego na targi w kwocie 299,- zł + VAT
 • Usługa stworzenia listy targów z danej branży w kwocie 150,- zł + VAT
 1. Podane kwoty dotyczą tylko usług wykonywanych przez Usługodawce w ich skład nie wchodzą koszta, które Usługobiorca musi ponieść podczas organizacji wyjazdu tj. m.in. opłata za hotel, opłata za ubezpieczenie, koszta dojazdu itp.
 2. Usługobiorca podejmuje się organizacji wyjazdu służbowego na targi wraz z refakturowaniem po uiszczeniu całej kwoty za usługę + koszta związane z wyjazdem. 
 3. Zakres zadań, które wchodzą w skład oferowanej przez Usługodawcę usługi są szczegółowo opisane przy każdej oferowanej usłudze.

 

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJA

 1. Umowa zostaje realizowana z dniem wpłynięcia na konto Usługodawcy całej należnej kwoty za wykonanie danego zlecenia, po otrzymaniu zapłaty Usługodawca przystępuję do realizacji zlecenia, w związku z tym nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy.
 2. Charakter oferowanych usług nie pozwala na możliwość odstąpienia od umowy, ze względu na to, że każde zlecenie realizowane jest indywidualnie dla każdego Klienta, wiąże się to z nakładem czasu i pracy zespołu specjalistów z danej dziedziny.  
 3. Usługodawca zapewnia iż każda usługa realizowana jest z należytą starannością w związku z czym Usługobiorcy nie przysługuje możliwość reklamacji danej usługi.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Powyższy regulamin jest dokumentem jawnym, dostępnym dla wszystkich Użytkowników serwisu targiwniemczech.pl
 2. Usługodawca zastrzega sobie iż w każdej chwili może dokonać zmian w regulaminie lub dokonać jego aktualizacji.
 3. Wraz z akceptacja regulaminu Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatnośći obowiązującą w serwisie https://www.targiwniemczech.pl/polityka-prywatnosci.html  i jednoznacznie wyraża zgode na przetwarzanie jego danych osobowych.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 5. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy
 6. Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.219r.

 

  

 


0